Gizlilik Politikaları

METAL İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. (3B TASARIM) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

  METAL İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. (3B TASARIM) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, metalimalat olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, metalimalat ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, metalimalat tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticaMri faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. metalimalat’ın ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, metalimalat hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, metalimalat’ı veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, metalimalat’ın düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, metalimalat tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, metalimalat tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, metalimalat ve metalimalat ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (metalimalat tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb.), metalimalat’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve metalimalat’ın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; metalimalat tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, metalimalat tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, metalimalat ve metalimalat ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (metalimalat tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, metalimalat’a ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb.), metalimalat’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile metalimalat’ın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, metalimalat bayilerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda metalimalat olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda metalimalat’ın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle metalimalat’e iletmeniz durumunda metalimalat’ın talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, metalimalat tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için metalimalat'e yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler metalimalat tarafından duyurulacaktır. Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

5. İletişim Bilgileri

Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren aşağıda yer alan Başvuru Formunu, bu Başvuru Formunda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektup kullanarak gönderebilirsiniz.

Rewritten Content:

Metal İmalat endüstri ve ticaret ltd. şti. (3b tasarim) şahsi verilerin işlenmesi aydinlatma metni

Metal İmalat endüstri ve ticaret ltd. şti. (3b tasarim) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, metalimalat olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, metalimalat ile ilişkili tüm şahıslara ilişkin her türlü kişisel verilerin 6698 rakamlı kişisel verilerin korunması kanunu (“kvk kanunu”)’na müsait olarak işlenerek, muhafaza edilmesine efsunk örutubet atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edilmiş olduğu surette ve mevzuat tarafınca emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve işleme amaçları

Kişisel verileriniz, metalimalat tarafınca verilen hizmet, ürün veya ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, makalelı yahut elektronik olarak toplanabilecektir. metalimalat’ın ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ek olarak, metalimalat hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, metalimalat’ı yada internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, metalimalat’ın düzenlediği öğrenim, seminer yada organizasyonlara katılmış olduğunızda şahsi verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan şahsi verileriniz, metalimalat tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için lüzumlu çalışmaların iş birimlerimiz tarafınca yapılması, metalimalat tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin siz değerli ziyaretçilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve gereksinimlarına bakılırsa özelleştirilerek sizlere önerilmesi, metalimalat ve metalimalat ile iş ilişkisi içinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (metalimalat tarafınca yürütülen mesajşime yönelik yönetimsel operasyonlar, şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme vakitçleri, hukuki ahenk dönemi, mali işler vb.), metalimalat’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve metalimalat’ın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini gayelarıyla kvk kanunu’nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen şahsi veri işleme şartları ve gayeları dahilinde işlenecektir.

2. Işlenen şahsi verilerin kimlere ve hangi gayela aktarılabileceği

Toplanan şahsi verileriniz; metalimalat tarafınca sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafınca yapılması, metalimalat tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına bakılırsa özelleştirilerek sizlere önerilmesi, metalimalat ve metalimalat ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari eminğinin temini (metalimalat tarafınca yürütülen mesajşime yönelik yönetimsel operasyonlar, metalimalat’a ilişkin lokasyonların fizyolojik eminğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili yada çalışanları) değerlendirme zamançleri, hukuki ahenk süreci, mali işler vb.), metalimalat’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile metalimalat’ın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, metalimalat bayilerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, kvk kanunu’nun 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki nedeni

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, makalelı yahut elektronik ortamda, yukarıda yer verilen gayelar doğrultusunda metalimalat olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda metalimalat’ın laflaşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir halde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan şahsi verileriniz kvk kanunu’nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve gayeları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen gayelarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel veri sahibinin kvk kanunu’nun 11. Maddesinde rakamlan hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ait taleplerinizi, işbu tenvir metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle metalimalat’e iletmeniz durumunda metalimalat’ın talebin niteliğine bakılırsa talebi en geç otuz gün arasında ücretsiz olarak neticelandıracaktır. Sadece, şahsi verileri koruma kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, metalimalat tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda şahsi veri sahipleri;

• şahsi veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• kişisel verileri işlenmişse buna ait malumat istek etme,

• şahsi verilerin işlenme amacını ve bunların amacına müsait kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• yurt arasında yada yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• şahsi verilerin eksik yada yanlış işlenmiş olması hâlinde bu tarz şeylerin düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin şahsi verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• kvk kanunu’nun ve ilgili öteki kanun hükümlerine müsait olarak işlenmiş olmasına karşın, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini yada yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ferdin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• şahsi verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde ziyanın giderilmesini talep etme haklarına haizdir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için metalimalat'e makalelı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Kişisel verileri koruma kurulu tarafından yeni müracaat şekilleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler metalimalat tarafından duyurulacaktır. Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

5. Kontakt bilgileri

Açıklanan haklarınızı kullanmak için lüzumlu kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu özetleyen detaylı açıklamanızı içeren aşağıda yer alan müracaat formunu, bu başvuru formunda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektup kullanarak gönderebilirsiniz.

G-VKR0TNMJED